Daftar Kepala Desa

Wartono Wartono
2017 - 2022
Ismanta, S.E Ismanta, S.E
2012 - 2016
Wartono Wartono
2003 - 2014
Sunarno Sunarno
2002 - 2003
Santiko Santiko
2000 - 2002
Sumarno Sumarno
1999 - 2000
Sih Mulyono Sih Mulyono
1992 - 1998
Nur Wahyudi Nur Wahyudi
1990 - 1991
Kasidin Kasidin
1985 - 1990
Margito, BA. Margito, BA.
1984 - 1985
Sugiyanto Sugiyanto
1974 - 1984
Demang Demang
0 - 0
Karto Sukismo Karto Sukismo
0 - 0
Parto Wirejo Parto Wirejo
0 - 0